Dział doradztwa biznesowego zajmuje się w szczególności:

  • Kształtowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw w tym sesje strategiczne (m.in.: wykorzystujemy metodologie: SWOT, BCG, SPACE, Zrównoważona karta wyników)
  • Organizacją oraz obsługą administracyjną i formalno-prawną postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi zgodnie z przepisami aktów prawa powszechnie obowiązującego
  • Budową i doskonaleniem systemu controllingu (planowanie i zarządzanie operacyjne), w tym dostosowaniem i doskonaleniem controllingowych systemów informatycznych
  • Przygotowaniem dokumentacji organizacyjnej – regulaminy, instrukcje, tablice kompetencyjne
  • Usprawnieniem procesów sprzedażowych
  • Optymalizacją procesów biznesowych
  • Restrukturyzacją przedsiębiorstw